Wycena Nieruchomości

Moja Oferta

Wybierz opcję, aby zobaczyć szczegóły oferty

Dokumenty

Poniżej prezentuję listę najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości. Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu),
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej i/ lub mapa zasadnicza,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli zostało wydane),
 • decyzja pozwolenie na budowę (jeśli została wydana),
Nieruchomości lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • rzut lokalu (jeżeli zamawiający posiada)
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania - dla lokali o funkcji niemieszkalnej).
Nieruchomości zabudowane
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza lub ewidencyjna,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt, opis techniczny, zestawienie powierzchni, inwentaryzacja),
 • w przypadku obiektu w budowie – kosztorys,
Wycena nieruchomości komercyjnych
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków,
 • wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu,
 • rzuty kondygnacji,
 • mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej),
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości,
 • umowy najmu/ dzierżawy
Wycena maszyn i urządzeń
 • wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych,
 • dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.).
Wycena przedsiębiorstw, spółek
 • wykaz środków trwałych wg stanu na dzień wyceny,
 • biznes Plan,
 • rachunek zysków i strat za ostanie 3 lata,
 • bilans za ostanie 3 lata,
 • opinia i raport z badania sprawozdania finansowego,
 • dane o przeciętnym zatrudnieniu i średnim wynagrodzeniu pracowników umysłowych, fizycznych w ostatnich 3 latach,
 • dane księgowe (dot. wskaźników ekonomiczno – finansowych),
 • wszystkie dokumenty niezbędne do wyceny przedsiębiorstwa/spółki ustalane są bezpośrednio ze Zleceniodawcą.
Wycena służebności
 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • wpis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych),
 • mapa zasadnicza z oznaczeniem terenu pod służebność,
 • informacja o przeznaczeniu (plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę),
 • projekt umowy służebności,
 • kopia projektu budowlanego budowy urządzeń infrastruktury technicznej będący załącznikiem do pozwolenia na budowę lub decyzja o oddaniu do użytkowania,
 • wykaz szkód spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej (po wybudowaniu),
 • pozostałe dokumenty dotyczące stanu i zagospodarowania nieruchomości, przeznaczenia i zakresu służebności.

Dane kontaktowe

Wycena Nieruchomości Anna Kabacińska

Os Wł. Łokietka 5c/1

62-200 Gniezno

Tel.: 798 752 490

E–mail: biuro@kabacinskaproperty.pl

Zgłoś wycenę

Strona wykorzystuje ciasteczka (ang. "cookies").
Projekt i wykonanie: www.airlabs.pl

Klienci indywidualni

Wyceny nieruchomości dla następujących potrzeb i celów:

Firmy i przedsiębiorstwa

Wyceny nieruchomości dla następujących potrzeb i celów:

Urzędy i samorządy

Wyceny nieruchomości dla następujących potrzeb i celów:

Rzeczoznawca majątkowy Anna Kabacińska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Gospodarowania Nieruchomościami w Zakresie Szacowania Nieruchomosci. Specjalizuję się w wycenie nieruchomości oraz analizie rynku nieruchomości.

Gwarantuję precyzyjne, obiektywne oraz fachowe podejście do każdego zlecenia, zgodnie z Państwa oczekiwaniami a także przyjętymi zasadami etyki zawodowej.

W swoich działaniach kieruję się bezstronnością, przestrzegam zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem oraz ochrony danych osobowych.

Wszelkie operaty, opracowania wykonuję rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i standardami zawodowymi.

Serdecznie zapraszam do współpracy,

Anna Kabacińska

Certyfikaty

Cennik

Koszt i termin wykonania wyceny ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Koszt wykonania wyceny jest związany z rzeczywistą pracochłonnością, a nie z wartością nieruchomości. Na cenę mają wpływ m.in.:
 • cel i zakres wyceny
 • rodzaj i części składowe nieruchomości
 • unikalność oraz liczba składników nieruchomości
 • stopień skomplikowania sytuacji prawnej
 • lokalizacja
 • termin realizacji
 • dodatkowe koszty związane m.in. z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do wyceny, wykonaniem inwentaryzacji nieruchomości 
Jeżeli są Państwo zainteresowani zleceniem usługi i chcecie Państwo poznać jej szacunkowy koszt, prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza w zakładce Kontakt.